تبلیغات
لایارد بختیاری نویس انگلیسی که سالها دربین قوم بختیاری زندگی کرد در خاطرات خود در مورد زنان و مردان بختیاری اینچنین می نویسد 
درتمام عمرم هرچه تاریخ را جستجو میکنم و هرچه در دنیا میگردم و اقوام رامقایسه میکنم قومی شجاع تر،باغیرت تر،مهمان نواز تر دلیر تر از قوم بختیاری ندیدم 
من به چشم خود دیدم دریک جنگ مردی شجاع سوار بر اسب هنگام نبرد سنگین کلاه از سرش افتاد و وقتی به دلیل تاکتیک جنگی همرزمانش عقب نشینی کردند شجاعانه برای کلاه خود به قلب دشمن برگشت و کشته شد زیرا گرفتن کلاه از دست دشمن رابرجان خود ترجیح داد ماندن کلاه و کفش یک جنگاور بختیاری در جنگ ننگ است.
وقتی مردی با مرگ طبیعی میمرد همه شیون میکردند که این مردبالیاقت چرا در میدان جنگ کشته نشد زیرا کشته شدن در میدان جنگ افتخار هر بختیاریست
بختیاریها آنقدر برای زنان ارزش قائلند که اگر کسی از طائفه دیگر حتی 1000نفر از طائفه دیگر بکشد روز جنگ اگر یکی از زنان طائفه قاتل روسری خود رادر آورد برگردن فرمانده سپاه مقتول بیندازد طائفه مقتول به احترام روسری ان زن هیچ اقدامی علیه مقتولین نمیکنند وخونشان رابه روسری ان زن می بخشند
زنان بختیاری آنقدر دلیر وبا جرات هستند که وقتی در جنگ برادر،فرزند،پدر....جلوی چشمان آنان کشته شوند شیون و زاری نمیکنند بلکه برای تضعیف روحیه دشمن شادی و پایکوبی یا بقول خود بختیاریها (کل)میزنند
صدای کل زنان در جنگ روحیه یک جنگاور بختیاری را طوری بالا میبرد که تنها چیزی که برایش ارزش ندارد جانش است وفرقی نمیکند سپاه مقابل 10نفر باشد یا 10000نفر .
چنین قومی در هیچ جای دنیا وجودندارد