تبلیغات
عیسوند طایفه بزرگ گوروی - جنگ شهاب لشکر.و حضور پهلوان ممدلی گوروی

محمد ولی خان سر تیپ شهاب لشکرفولادوندفرزند هادی خان فولادوند که بعدها به دلیل ابراز لیاقت ورشادت وشجاعت از طرف دولت وقت(قاجار) به درجه سالار مظفرملقب گردید بر مناطقی ازازنا و الیگودرز و قسمتهایی از اراک وخمین و.. وطوایف بختیاری حکومت میکردورابطه مناسبی با طوایف بختیاری (میوند وزلقی ...)و اهالی مناطق یاد شده داشت .

در دوران قاجاریکی از خوانین لرستان  به نام نظرخان  ادعا کرده بودتا دارون ودامنه و... باید زیر سلطه من باشدو به من باج بدهند.در آن دوران حدود 120سال قبل گروهی یاغی و راهزن که دامنه غارت گری های آنان به لرستان و بیرون ازآن نیز کشیده می شد و به پشت گرمی وی هر از چند گاهی قافله هایی که در مناطق مذکور رفت و آمد میکردند رامورد هجوم وغارت قرار می دادند ولرستان ومناطق اطراف آن را رابه مناطقی بسیار ناامن تبدیل کرده بودندآنها حتی به روستاییان ومردم بی دفاع و ضعیف هم رحم نمی کردند وآنها را مورد هجوم وظلم خود قرار می دادند تا اینکه  روزی به یکی از روستاههای حومه ازنا حمله کرده وآنجا را غارت نمودند چند نفراز مردم ستمدیده شکایت نزدسالار برده و شرح جنایات اشرار را به حضور وی رساندند در میان آنهااشخاصی بود که دارایی ناچیزشان راودیگری هم عزیزانشرا و...راازدست داده بودند .

سالارپس از شنیدن شکایات مردم ستمدیده به شدت ناراحت وخشمگین شدوقسم خوردکه از وسط لرستان و محل استقرار یاغیان به عزم سرکوبی آنان عبور وآنان را به سزای اعمالشان برسانندو برای نظر خان پیغام فرستادحالا که این غلط ها را کردی ........آماده و خبردار باش مهرماه به جنگت می آیم.به همین منظوربه کدخدایان و بزرگان  پولاد وند گفت که می خواهم به جنگ نظر خان بروم وگروه اشرار منطقه را از بین ببرم  طایفه هیودی پولادوند میونددر آن زمان دارای بزرگانی همچون ملانظر ازتیره شاحسن وسردارآ حسنعلی مشهور به امیر پنج  پسر ملا شمی ازتیره پارسی وسردار آپنجعلی پسر ملا ظهراب ازتیره علیدادی و...بود که از نزدیکان و مشاوران سالار  واز سرداران جنگ شهاب لشکربه شمار می رفتند و رابطه تنگا تنگی با وی داشتند .

پس از نشستی که باحضور عده ای از بزرگان طوایف فولادوند(هیودی سالاروند خانجمالی-خانه قائدوگراوند)و...در منطقه چالسپار برگزار کرد پس ازشور و مشورت قرار براین شدکه با همراه ساختن طوایف بختیاری و...اشرار را سرکوب و تادیب نموده وبه سزای اعمال نگینشان برسانند.

به همین منظور موقع کوچ رده های عشایر به گرمسیردرابتدای فصل پاییز قشون زیادی از ردههای عشایری گردآوری شد سالارمظفر در محل اردوکه متشکل از رده های میوند و...بودحضورپیدا کردوخطرات موجود سر راه رابه قشون اعلام کردوبیان داشت که امسال به قصد تادیب وسر کوبی گروه راهزنان بر خلاف سالهای گذشته از سمت لرستان کوچ می نماییم واحتمال هر گونه خطری از قبیل کشته شدن و به غارت رفتن اموال و احشاممان وجود داردو پس از آن همگان را در تصمیم گیری در اینکه ایشان را در این راه همراهی کنند آزاد گذاشت .متاسفانه تعداد زیادی از قشون شبانه راه خود را در پیش گرفته واردو را ترک کردند.روز بعدباقیمانده قشون (حدود 500-400نفرکه شامل طوایفی از قبیل هیودی وسالار وند وبساک وعیسوند بودنداز معارف طایفه عیسوند که در این جنگ حضور داشت می توان ازپهلوان ممدلی گوروی نام برد)ازازنا به قصدسرکوبی اشرار حرکت کردند. دسته هایی به همراه سران زبده در بین کوههای اطراف به طوری که تمام تحرکات و اوضاع را زیر نظر داشتندوآماده برخورد با هر حمله وشبیخون احتمالی بودند در حال حرکت بودند تفنگچیانی نیز به همراه قافله در حرکت بودند بین راه به هر محلی که یاغیان در آن بودندمی رسیدند پس از شناسایی یاغیان آنانرا به سزای اعمال ننگینشان می رساندند. در بین مسیر زمانی که به حوالی رازو وزاغه رسیدند نزه(نظر خان) و قشونش در رویارویی با قشون بختیاری شکست خورده و به سمت چغلوندی  فرار کردند ابدال خان نیز خبرشکست نزه رابه طایفه  اش ...دادوگفت ...واز اینجا برویم تا گیر بختیاری ها نیفتیم و پس از آن شبانه منطقه را ترک کردندصبح پس ازروشن شدن هوا قوای بختیاری به محل رسیدند ولی آنجا را از ابدال خان سی ون وافراد طایفه اش خالی دیدند0

حوالی روستای دم چل که رسیدند متوجه قشون یاغیان شدند که برای حمله وغارت قشون و قافله آمده بودند که قشون بختیاری پس از ساختن چند سنگر با آنان به مبارزه برخاستند.

  در منطقه کوهی وجود داشت که از لحاظ سوق الجیشی دارای اهمیت زیادی بوده ونتیجه جنگ را رقم می زدوعبور قافله به حفظ آن بستگی داشت وبه اصطلاح(واسکا کوهنه وگرهدن تا مالا ز اوچه رد ویدنه)که پس از شور این مسولیت به سردار آ حسنعلی امیر پنج سپرده شدوآحسنعلی پسرآ شمی وآقاشیخعالی  و ... مردانگی کرده واز همین نقطه شکست سختی به دشمن وارد کردند.

(زدزفیل تا خرماواد سنگر وسنگر         حسنلی و پنجعلی. شهاب لشکر )

جنگ به نقطه اوج خود رسیده بودبنا به نقلی 13 نفراز جمله آسهراب وآقایوسفعلی وشاید هم   بیشتر در این جنگ کشته شد و احتمالاعده ای نیز شانه خالی کردند سالار نگران شده به همین دلیل سراغ بزرگان وجنگجویان رامی گرفت وحرفهایی بین او وملا نظررد وبدل شد ملا نظر نیز  با حالت عصبانیت جواب وی را داد سالار به جهت اطلاع از احوالات جنگ و قشون خودش به عقب برگشت وجویای حال سران و دیگر تفنگچیان شد در این بین خبر زنده بودن تعدادی از بزرگان از جمله آحسنعلی شمی وشیخعالی وآپنجعلی...که سالار سراغشان را گرفته بود  را به وی دادند بنا به نقلی معتبر خان پس ازشنیدن این خبر آسوده خاطر گفت (اگر میر پنج زنده هسن هیچیم نی) وی پس از شنیدن شرح دلاوری همتبارانش وپیروزی وفتح توسط  آنان خوشحال وبه ایشان افتخار نمود اردوی بختیاری پس از سرکوب نمودن اشراروبه اسارت در آوردن عده ای از آنهابه حرکت خود ادامه دادند تا به حوالی پل قدیم (کهنه) دزفول که رسیدند عده ای از خوانین وبزرگان از جمله محمدخان هیبرون و..شفاعت جهت آزادکردن اسرا به پیش بزرگان وخوانین فولادوند برده که ایشان شفاعت قبول کرده واسرا را آزاد نمودند سپس به سمت چغامیش  به حرکت خود ادامه داده که پس از توقف در آنجا شیوخ و بزرگان عرب ساکن آن مناطق به خاطرامنیت بخشیدن ونفوذ وقدرت  قشون بختیاری میوند هدایایی از قبیل شتر و گاومیش پیشکش کردند. سر انجام اشرار به سزای اعمال خود رسیدند وبختیاریان به مدت هفت سال مسیر کوچ خود را از لرستان به گرمسیر تغییر دادند طایفه هیودی  درآن جنگ حضور داشتند ومردانه جنگیدند وفتح را نصیب قافله بختیاری کردند عده زیادی از آنها کشته شدند که تعداد آنها را نفر13و بیشتر ذکر کرده اندروحشان شاد.  

ازمعارف آن زمان  طا یفه  هیودی  که دراین جنگ شرکت داشتندمی توان از1-ملانظر2مرحوم حسنعلی پارسی وحسینعلی پسران ملا شمی  مرحوم پنجعلی علیدادی وشیخعالی 4-جعفرقلی5-سلیمان 6-یوسفعلی7 -آقا جو8-مرحوم ابوطالب وخرمنی که از بزرگان تیره خود بودند نام برد .

بیت هایی از اشعاری که  شاعران محلی  آن زمان  سرود ه اند   وبنا به روایتی شاعر آن شخصی به نام ابول فتحی پاپی بوده به شرح ذیل می باشد .

منجول سیم زین کنین وس بنهم رو                          عیسوند ز ورگ وارم بساکه ز چو

 

زدهلیزدیروی ونم بیشه دیاره                                  نزه کو  واپش میا شیروگداره

سالارم زکوچیریچه شاه شناسه                              کد خدا ملا نظر دایم واباسه

بکشیم به دم چل لغوم اسبم                                  سنگر کی گفتره بس بنشستم

ور کشیم هفت چو بهون پشت چغامیش                   عربو پیشکش کنن شتر و گامیشتاریخ : سه شنبه 18 آبان 1395 | 08:03 ب.ظ | نویسنده : ALI.esvand علی عیسوند | نظرات
.: Weblog Themes By SlideTheme :.


  • دوتا